قبسات

...انی انست نارا لعلی اتیکم منها بقبس

آشنایی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری

نام و نام خانوادگي: محسن الويري

 اطلاعات عمومی:

تاريخ تولد: 1341

رتبة علمي: استاديار پاية 14

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

مأمور به خدمت در دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

آدرس الکترونيکي: alviri@isu.ac.ir  ـ  Alvirim@gmail.com

الف. مدارک تحصيلي و دوره‌هاي آموزشي:

1. ديپلم در رشتة رياضي از دبيرستان بزرگ تهران، تهران: 1358ش.

2. فوق ليسانس پيوسته در رشتة معارف اسلامي و تبليغ از دانشگاه امام صادق عليه السلام، تهران: 1368ش.

عنوان پایان نامة کارشناسی ارشد:

تبليغ اسلامي و دانش ارتباطات اجتماعي، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1368ش.

3. دکتراي تخصصي در رشتة تاريخ و تمدن ملل مسلمان از دانشکدة الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران، 1376ش.

عنوان پایان نامة دکتری:

حيات فرهنگي و انديشه‌هاي سياسي شيعيان از سقوط بغداد تا روي کار آمدن صفويه، دانشکدة الهيات دانشگاه تهران، 1376ش.

4. مرحلة‌ تكميلي درس خارج فقه،‌ آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي، از 11 شهريور 385 (‌ادامه دارد. )

5. مرحلة تكميلي درس خارج اصول فقه، آيت‌الله سبحاني، از 11 شهريور 1385 ( ادامه دارد. )

 

برخی از دوره‌هاي آموزشي:

·  مديريت پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، جهاد دانشگاهي، واحد تهران، 18 ـ 20 مرداد 1379.

·  مباني و روشهاي جستجو در اينترنت، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 7 ـ 11 تير 1382ش.

·  روش و مهارتهاي تدريس، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 7 / 4 / 1379 تا 9 / 4 / 1379ش.

ج. کتابها:

.  کتابهاي مستقل:

1. زندگي امام کاظم عليه السلام ( ترجمه )، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1370ش.

2. تبليغ اسلامي و دانش ارتباطات اجتماعي ( تأليف )، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1374ش.

3. مروري بر جغرافياي تاريخي آوه ( تأليف )، تهران: اميد دانش، 1380ش.

4. مطالعات اسلامي در غرب ( تأليف )، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب درسي علوم انساني دانشگاهها ( سمت )، 1381ش.

5. شيعيان از سقوط بغداد تا ظهور صفويه؛ زندگي فرهنگي و انديشة سياسي ( تأليف )، تهران: دفتر نشر دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1384ش. 

مشارکت در تأليف کتاب:

1. اسلام و تمدن اسلامي، 2 ج، آندره ميکل، ترجمه: حسن فروغي، تهران:‌ سمت، 1381ش.، جلد اول: ص 4 و جلد دوم: صص 656 ـ 669، ( پاورقي انتقادي ).

2. نظارت، ويرايش و نگارش:

. چکيدة مقالات، پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي با عنوان پايبندي به اصول و پاسخگويي به نيازهاي زمان، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، 1381ش.

. مصاحبه‌ها، پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي با عنوان پايبندي به اصول و پاسخگويي به نيازهاي زمان، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، 1381ش.

. گزيدة مأخذشناسي، پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي با عنوان پايبندي به اصول و پاسخگويي به نيازهاي زمان، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، 1381ش.

3. تصوير شيعه در دائره‌المعارف امريکانا: ترجمه و نقد مقالات شيعي دائره‌المعارف امريکانا، زير نظر: محمود تقي‌زاده داوري، تهران: اميرکبير، 1382ش.، ( نقد 8 مدخل: بني‌هاشم، 136 ـ 137؛ خوارج، ص 239؛ امام خميني، 263 ـ 265؛ صفاران، 286 ـ 287؛ قم، 322 ـ 323؛ کوفه، 328 ـ 329؛ لارستان، ص 321؛ نجف، ص 386 ).

4. مأخذشناسي توصيفي تاريخ تشيع اماميه در ايران، حسن حضرتي، پژوهشکدة امام خميني و انقلاب اسلامي، 1383ش. ناظر علمي

5. اسلام و مقتضيات زمان از ديدگاه شهيد آيت‌الله دکتر بهشتي، صديقه قاسمي، تهران: بقعه، 1385، مقدمه: صص 15 تا 20.

6. الفباي آينده‌پژوهي: علم و هنر كشف آينده و شكل‌بخشيدن به دنياي مطلوب فردا، عقيل ملكي‌فر و هم‌كاران، تهران: كرانة علم، 1385، فصل 7: تأملاتي ديني پيرامون آينده‌پژوهي، صص 105 ـ 118.

س. تدريس

پيشينة تدريس از سال 1368ش. تا کنون در دانشگاه امام صادق عليه السلام، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، دانشگاه مذاهب اسلامي، مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی، مدرسة عالی امام خمینی، دانشکدة صدا و سيما، مرکز آموزش عالی اهل بیت علیهم السلام، دانشکدة خبر، در حوزه‌هاي مختلف تاريخ و فرهنگ و تبليغ ديني. اطلاعات مربوط به تدریس از نیمسال دوم سال تحصیلی 81 ـ 82 چنین است: 

نيمسال دوم 81 ـ 82

·        تاريخ اسلام ( 1 )، دانشگاه امام صادق عليه السلام : 8 واحد

·        تاريخ اختصاصي اسلام ( 2 )، دانشگاه مذاهب اسلامي 4 واحد

·        تاريخ تفكر اجتماعي نزد مسلمانان، 2 واحد ، دانشكده خبر

·        اخلاق اسلامي در تبليغات ( كارشناسي ارشد ) ، 2 واحد ، دانشكدة صدا و سيما 

 

نيمسال اول 82 ـ 83

·        تاريخ اختصاصي اسلام ( 3 ) ، دانشگاه مذاهب اسلامي، 3 واحد

·        مستشرقان و حديث، دانشگاه مذاهب اسلامي، 2 واحد

·        تاريخ اسلام ( 2 ) ، 6 واحد، دانشگاه امام صادق عليه السلام

·        تبليغ در اسلام، 2 واحد، دانشكدة صدا و سيما ( كارشناسي ارشد )

 

نيمسال دوم 82 ـ 83

·        تاريخ اسلام 1، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 8 واحد

·        تاريخ اسلام 2 ، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد

·        سيرة ائمة عليهم السلام 1، دانشگاه اهل بيت عليهم السلام، 2 واحد

·        تاريخ و مستشرقان، مرکز تخصصي مؤسسة باقر العلوم قم، 2 واحد

·        اخلاق اسلامي در تبليغات بازرگاني، دانشکدة صدا و سيما، 2 واحد

·        سنتهاي تاريخي در قرآن، دانشگاه مذاهب اسلامي 2 واحد

 

نيمسال اول 83 ـ 84

·         تاريخ اسلام 2، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد

·        کليات تمدن اسلامي؛ دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد

·        زندگاني پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم، پيش‌نياز کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد

·        تاريخنگاري در اسلام، دانشگاه مذاهب اسلامي، 2 واحد

·        روش‌شناسي تاريخ، مرکز آموزش عالي اهل بيت عليهم السلام، 2 واحد

·        تبليغ در اسلام، دانشکدة صدا و سيما، 2 واحد

 

نيمسال دوم 83 ـ 84

1. تاريخ اسلام 1، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 4 واحد

2. مفهوم و تاريخ پيدايش شيعه، ( کارشناسي ارشد )، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد.

3. آشنائي با فقه و اصول، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد.

4. تاريخ‌نگاري مسلمانان، دانشگاه مذاهب اسلامي، 2 واحد

5. مکاتب تاريخ‌نگاري در تمدن اسلامي، ( کارشناسي ارشد)، مرکز آموزش عالي اهل بيت عليهم السلام، 2 واحد.

6. اخلاق اسلامي در تبليغات بازرگاني، ( کارشناسي ارشد)، دانشکدة صدا و سيما، 4 واحد

 

نيمسال اول 84 ـ 85

1. مکاتب تاريخ‌نگاري در تمدن اسلامي، ( کارشناسي ارشد، ورودي 83 )، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد.

2. مفهوم و تاريخ پيدايش شيعه، ( کارشناسي ارشد، ورودي 84 )، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد.

3. تاريخ اسلام ( 2 )، ( کارشناسي )، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد ( دو درس جمعاً 4 واحد ).

4. فقه عمومي ( 1 )، کارشناسي، دانشگاه امام صادق عليه السلام، ويژة فرهنگ و ارتباطات، 2 واحد.

5. سنن تاريخي در قرآن، دانشگاه مذاهب اسلامي، کارشناسي، 2 واحد

6. فلسفة علم تاريخ، کارشناسي ارشد، مرکز آموزش عالي اهل بيت عليهم السلام، 2 واحد ( دو درس جمعاً 4 واحد ).

 

نيمسال دوم 84 ـ 85

1. روشهاي تحقيق و آمار، گروه 1105، کارشناسي، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد

2. متون فقهي ( فقه مقدماتي 3 )، گروه 1910، کارشناسي، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد.

3. سيره و تاريخ تحليلي معصومان عليهم السلام ( 1 )، گروه 1865، کارشناسي، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد.

4. تاريخ اجتماعي شيعه، گروه 1054، کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد. ( دانشجويان مرکز آموزش عالي اهل بيت عليهم السلام هم به صورت ميهمان در کلاس شرکت مي‌کنند ).

5. مکاتب تاريخ‌نگاري در تمدن اسلامي، گروه 1056، کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد.

6. کليات تمدن اسلامي، گروه 1889، کارشناسي، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 2 واحد.

7. مکاتب تاريخ‌نگاري در تمدن اسلامي، کارشناسي ارشد، مرکز آموزش عالي اهل بيت عليهم السلام، 2 واحد.

8. تاريخ‌نگاري در اسلام، کارشناسي، دانشگاه مذاهب اسلامي، 2 واحد.

 

نيمسال اول 85 ـ 86

1. نقد متون، كارشناسي ارشد رشتة تاريخ تشيع، مركز جهاني اهل بيت عليهم السلام، شنبه‌: 16 تا 18.

2. تاريخ اجتماعي شيعه، كارشناسي ارشد تاريخ تشيع، مؤسسة امام خميني، يك‌شنبه، 15 تا 17.

3. تاريخ تشيع ( 2 )، سطح 2 مركز آموزشهاي تخصصي دانشگاه باقرالعلوم، يك‌شنبه، 17 تا 19.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 19:50  توسط خلیل محمدی  |